Általános Szerződési Feltételek

Terms & Conditions – Click here for an English version

 

1. A szolgáltató adatai

Lásd az Adatkezelési tájékoztatóban.

2. A Honlapon folytatott tevékenység

A teljes jelen ÁSZF-ben a “Honlap”, illetve “Szolgáltatások” kifejezéseken az inczegaspar.hu weboldalon elérhető szolgáltatásokat értjük. A Honlap célja a coacholás, képzési és szervezetfejlesztési szolgáltatásokra történő időpont-foglalás valamint az ezekhez tartozó online fizetés megkönnyítése.

3. Általános Felhasználási feltételek

3.1. Igénybevétel feltételei

3.1.1 A Honlap tartalmának jelentős része elérhető minden Felhasználó számára, regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban időpont-foglaláshoz, illetve díjfizetéshez kötöttek.

3.1.2 Tilos bármilyen rendszer vagy megoldás használata, amely a Honlap üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Honlap vagy az azon keresztül nyújtott bármely szolgáltatás működtetését.

3.1.3 Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse.

3.1.4 Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy Felhasználó az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat megszegi, vagy a szolgáltatást visszaélésszerűen használja, a Felhasználó szolgáltatáshoz történő hozzáférését előzetes figyelmeztetés vagy tájékoztatás nélkül végérvényesen korlátozza, regisztrációját az összes kapcsolódó adattal együtt törölje.

3.1.5 A honlapon található egyik szolgáltatás sem minősül egészségügyi szolgáltatásnak.

3.2. Felelősség

3.2.1 A Honlapon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

3.2.2 Sem Szolgáltató, sem alkalmazottai, sem megbízottja nem vállal felelősséget azokért az esetleges veszteségekért, károkért, költségekért (beleértve, korlátozás nélkül, bármilyen elmaradt profitot, közvetett, járulékos vagy következményi veszteséget is), amelyek a Honlapra történő belépésből vagy annak használatából esetlegesen erednek. Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. E pont alól kivételt képeznek a 4. és 5. pontban megjelöltek, melynek szabályai a hivatkozott pont, valamint egyéb vonatkozó jogszabályok szerint érvényesülnek.

3.2.3 Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

3.2.4 A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

3.2.5 Szolgáltató nem vállal felelősséget a Honlap látogatásakor közvetlenül, közvetetten, véletlenszerűen felmerülő működési, illetve tartalmi hibákért vagy hiányosságokért, nem vállal továbbá felelősséget a hibás adatok megadásából eredő esetleges hibákért.

3.2.6 Az internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.

3.2.7 Amennyiben Felhasználó a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

3.3. Szerzői jogok

3.3.1 A Honlap szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jog jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon megjelenített, nem Felhasználóktól származó valamennyi tartalomnak, bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

3.3.2 Szolgáltató valamennyi, a Honlapon szereplő, nem Felhasználótól származó védjegy (márkanév, logo stb.) használatára jogosult. A regisztráció, a Honlap használata, illetve az Általános Szerződési Feltételek egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására.

3.3.3 A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl ezen szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

3.4. Egyéb rendelkezések

3.4.1 Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Honlapon, előzetes figyelmeztetés nélkül. A Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy a Honlapot más domainnév alá helyezze át.

3.4.2 Felhasználó az időpont-foglalás és online fizetési szolgáltatás igénybevételével az általa megadott valamennyi adat Szolgáltató általi, jelen feltételekben meghatározott időtartamra történő tárolásához kifejezetten hozzájárul.

4. Szolgáltatások

4.1 Szolgáltató a Honlapon egyes szolgáltatásokat, több szolgáltatást is magában foglaló szolgáltatáscsomagok, illetve egyedi megoldások kidolgozásának időpont-foglalására és online fizetésére biztosít lehetőséget.

5. A szolgáltatás megrendelése, igénybevételének feltételei

5.1 Megrendelés és fizetés

Megrendelés az “Árak és időpontfoglalás” menüben található időpont-foglalással, a webshopon keresztül, illetve egyedi megrendelés esetén (Zoom/telefonos egyeztetést követően) e-mailben lehetséges. A megrendelt szolgáltatásokat előre fizetéssel, de legkésőbb a számla készhezvételétől számított nyolc naptári napon belül kell rendezni. A fizetés átutalással, a Paypal vagy a Paylike online bankkártyás fizetési szolgáltatón keresztül lehetséges.

5.1.1 Átutaláshoz szükséges banki adatok

  • Bank neve: Magnet Bank Zrt.
  • Kedvezményezett: Incze Gáspár e.v.
  • Számlaszám: 16200254-10095344
IBAN HU59162002541009534400000000
BIC HBWEHUHB
BANK MAGNET Bank
ADDRESS Andrassy ut 98.
CITY Budapest
ZIP 1062

Nemzetközi átutaláshoz ajánlott: wise.com (régebbi TransferWise)

5.2 Lemondás

Lemondás esetén a lefoglalt alkalom előtti 72 óráig fizetési kötelezettség nélkül lemondható az alkalom. Azok az ülések, amelyeken a coacholt személy/személyek lemondás nélkül nem jelenik/jelennek meg, vagy az előzőleg megadott időpont után mondja/mondják le, a jelen megállapodás szerint megtartott ülésnek számítanak, és a Megbízónak ki kell fizetnie azokat.

5.3 Megbízó kötelezettségei

5.3.1 Megbízó kijelenti, hogy tudatában van annak, hogy a coacholás egy szabad akaraton alapuló, aktív és felelős folyamat, amelyben minden, a coacholás keretei között eltervezett feladat és eredmény megvalósítása kizárólag a coacholt személy/ek felelőssége. A coacholt személy maga dönti el, hogy mennyiben és hogyan építi be, illetve hasznosítja a coacholás során megszerzett tudást, melyért a coach felelősséget sem a folyamat alatt, sem azt követően nem vállal.

5.3.2 A Megbízó vállalja, hogy az coach üléseken az együttműködésre alkalmas állapotban jelenik meg.

5.4 Szolgáltató kötelezettségei

5.4.1 Szolgáltató vállalja a coacholt személyek fejlődési folyamatának kísérését, ill. azt, hogy a tervezett változásokat beavatkozásaival segíti, a haladást nyomon követi, felelős a folyamat zavartalan viteléért. A folyamat során az a tényleges változtatást azonban a coacholt személynek kell véghezvinni.

5.4.2 Szolgáltató kötelezi magát, hogy minden rendelkezésére álló eszközt, módszert és technikát bevon a coacholásban résztvevők érdekében. Vállalja továbbá, hogy az általa alkalmazott módszereket, működési mechanizmusukat, ill. a velük való szándékait és azok kockázatát, ill. lehetséges eredményét a coach folyamat minden fázisában nyíltan kezeli. A Szolgáltató köteles munkáját a legjobb szakmai tudása és belátása alapján önállóan végezni, figyelemmel a szakmai-etikai kötelezettségeire (https://www.coachfederation.hu/etikai-kodex/).

5.4.3 A Megbízó ügyfél a Szolgáltató részére utasításokat nem adhat, a coacholás szakmai, etikai normákkal ellentétes kéréseket nem fogalmazhat meg és a Szolgáltatót a folyamat tartalmi részét illetően nem ellenőrizheti.

5.4.4 Amennyiben Szolgáltató úgy érzékeli, hogy saját tudása, képességei, kompetenciája vagy helyzete már nem teszik lehetővé, hogy a Megbízóval egyeztetett célon dolgozzon, úgy kötelezi magát, hogy egy alkalmas másik coach-hoz irányítja tovább a Megbízót.

6. Adatkezelés

A szolgáltató a számlainformációs szolgáltatási szerződés megszűnésétől számított 5 évig, a Ptk. elévülési idő vagy az igényérvényesítés végéig kezelheti. A szolgáltató adatkezelését személyes adatok esetében az EU 2016/679 általános adatvédelmi rendelete szerint végzi, adatkezelési tájékoztatója a honlapján megtalálható.

6.1 Titoktartás

Szolgáltatót titoktartási kötelezettség terheli. Szolgáltató kijelenti, hogy a munkája során tudomására jutott vagy számára rendelkezésére bocsátott információkat és anyagokat, valamint saját jegyzeteit és az egyéb írásbeli dokumentumokat, harmadik személy tudomására nem hozza. A titoktartási kötelezettség mind a megbízás időtartama alatt, mind azt követően fennáll. Szolgáltató kötelezi magát, hogy saját jegyzeteit és a számára a Megbízó által átadott írásos anyagokat, ill. a feladatok termékeit az adatvédelmi szabályzatában foglaltaknak megfelelően úgy őrzi meg, hogy harmadik személy számára nem lesz hozzáférhető, a szerződéses viszony megszűnését követően azokat megsemmisíti.

7. Panaszkezelés

7.1 Szolgáltatási szerződés

Amennyiben a felhasználónak a szolgáltatási szerződés megkötésével, teljesítésével vagy megszüntetésével kapcsolatban észrevétele, panasza merül fel, annak rendezését elsősorban a szolgáltatóval szükséges rendeznie panaszbeadványában. Amennyiben a felek közötti vita tárgyalás útján nem rendezhető, úgy a Felek a Budapesti Békéltető Testülethez (https://bekeltet.bkik.hu/) fordulhatnak. Ennek eredménytelensége esetén bírósági eljárásnak van helye a polgári perrendtartás szabályai szerint.

7.2 Személyes adatkezelés

Amennyiben a személyes adatok kezelésével kapcsolatban van panasza a felhasználónak a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

8. Egyéb rendelkezések

8.1 A munka sikerének feltétele a coach és a coacholt résztvevők közötti kölcsönös együttműködés, egymás elfogadása, és a bizalom. Az ügyfél és a Szolgáltató vállalja, hogy amennyiben valamely feltételt nem látják biztosítottnak, ezt haladéktalanul egyeztetik, és megoldásra törekszenek, vagy befejezik az együttműködést.

8.2 A coacholás, tudatedzés, mentorálás szolgáltatásokat csak olyan személy veheti igénybe, aki nem áll pszichiátriai kezelés alatt és általa ismert pszichiátriai betegsége nincsen.

8.3 Amennyiben a coach folyamat során felmerül a kliens általi ön- és közveszély okozás gyanúja, a coachnak lehetősége van arra, hogy erről a körülményről az illetékes hatóságokat tájékoztassa.

9. Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

9.1. Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Felhasználóval szemben, az ezt követő megrendelésekre vonatkozóan. A felhasználó felelőssége, hogy a módosítás tartalmát megismerje.

9.2 Amennyiben a módosítást a felhasználó nem fogadja el jogosult a tájékoztatást követő 15 nap alatt felmondani a szerződést. Ez esetben a szerződés megszűnik a régi feltételek alkalmazásával. Amennyiben a felhasználó az ÁSZF módosítását követően a szerződést a 15 nap alatt nem mondja fel, úgy az elfogadottnak minősül a felhasználó részéről az új feltételek szerint.

9.3 Ezen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2021. augusztus 18.